Subsidies A-Z

(Het betreft voorbeelden, de lijst is niet volledig er zijn namelijk meer dan 3000 subsidies, regelingen e.d.)

Borgstelling mkb

Als mkb-ondernemer kunt u een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Daardoor kunt u bij de bank meer lenen dan u op basis van uw onderpand zou krijgen.

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij

BOM investeert risicodragend in Brabantse ondernemingen. In het bijzonder wordt aansluiting gezocht bij de voor Brabant relevante topsectoren. BOM verstrekt financiering in de vorm van participaties, krediet en subsidies.

Climate KIC

Binnen Climate KIC werken kennisinstellingen, overheden en bedrijven aan oplossingen voor het klimaatprobleem. Ondernemers ontvangen een voucher en coaching om van hun idee een succes te maken.

CODEMO

Het doel van de Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling is het ondersteunen van de ontwikkeling van innovatieve militaire producten die aansluiten bij de behoefte van het ministerie van Defensie.

DGGF

Het revolverende Dutch Good Growth Fund biedt financiering en verzekering aan MKB-ers die internationaal willen ondernemen. DGGF geldt voor 66 landen in opkomende markten en ontwikkelingslanden in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Midden- en Oost-Europa.

Digiveilig & Digivaardig

Vanuit de beschikbare middelen van het programma Digivaardig & Digiveilig wordt ondersteuning geleverd aan relevante en breed gedragen projecten en activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van de digitale vaardigheden en de digitale veiligheid in Nederland.

EIA

De Energie-investeringsaftrekstimuleert energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen, door het bieden van een korting op de VPB bij investering in de benodigde bedrijfsmiddelen.

ESF Actie E

De subsidieregeling heeft als doel om de inzetbaarheid medewerkers stimuleren (arbeidsparticipatie) door het bevorderen van gezond, veilig, gemotiveerd en productief werken. U kunt subsidie krijgen om een externe adviseur in te huren.

Eurostars

De regeling helpt (kleine) bedrijven om in samenwerking met een Europese partner marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren.

FDOV

Het Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid stimuleert publiek-private samenwerking op het gebied van voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden.

FDW

Het Fonds Duurzaam Water stimuleert internationale publiek private samenwerking in de watersector om bij te dragen aan waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden door middel van het verstrekken van projectsubsidies.

Gelderland subsidies

De provincie Gelderland verstrekt maatwerk subsidies voor innovatieve MKB-ondernemingen met activiteiten die binnen de beleidsdoelen van de provincie vallen.

Horizon 2020

Met Horizon 2020 wil de Europese Unie (EU) het concurrentievermogen van het bedrijfsleven en kennisinstellingen Europa vergroten door het financieren van innovatieve projecten, het aantrekken van onderzoekers, het versterken van het internationale netwerk en het opdoen van nieuwe kennis en expertise.

ICT PSP

Het Programma ter ondersteuning van het ICT-beleid (CIP ICT PSP) is gericht op de ontwikkeling van de Gemeenschappelijke Europese informatieruimte en versterking van de interne markt voor ICT-producten en -diensten, de bevordering van innovatie door bredere toepassing van ICT en door investeringen in ICT, alsmede de ontwikkeling van een inclusieve informatiemaatschappij en efficiëntere en effectievere diensten op gebieden van openbaar belang en verbetering van de levenskwaliteit.

Soorten projecten:

• Pilot A projecten en Best Practice Networks, die voortbouwen op lopende initiatieven in verschillende landen, en voor een gemeenschappelijke én interoperabele benadering zorgen

• Pilot B projecten, die ICT innovatie demonstreren in de publieke en de private sector

IMVO

Met een voucher krijgt de ondernemer 50% korting op een advies over de vraag hoe hij kan bijdragen aan de verduurzaming van het productieproces van zijn internationale leverancier, bijvoorbeeld op terreinen als mensenrechten, arbeidsomstandigheden en/of milieu.

Innovatiebox

Het doel van de Innovatiebox (INNOBOX) is het fiscaal stimuleren van innovatief onderzoek door ondernemers.
De Innovatiebox is de opvolger van de Octrooibox. Ondernemers kunnen winsten die worden behaald met innovatieve activiteiten in een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting laten onderbrengen en op verzoek belasten tegen 5% in plaats van 20% of 25%.

Voorwaarde is dat de ondernemer beschikt over een octrooi, een buitenlands patent of een S&O-verklaring (vanuit de WBSO), gekregen voor een eigen innovatie (de wettelijke term hiervoor is 'immateriële activa'). Ook kwekersrechten voor nieuw ontwikkelde plantenrassen worden als octrooi aangemerkt.

Innovatiefonds Brabant

Met het Innovatiefonds Brabant wil de provincie Noord-Brabant samen met private investeerders zorgen voor de nodige financiering van innovatieve mkb-bedrijven. Het fonds richt zich met name op de Brabantse topclusters hightech, life sciences, biobased economy, agrofood, logistiek en maintenance én op maatschappelijk relevante innovaties.

Innovatiefonds voor telers

Het Innovatiefonds voor telers stimuleert innovatie bij agrarische ondernemers in akkerbouw en tuinbouw. Zij maken kans op een financiële beloning voor vernieuwende ideeën op het boerenerf.

Innovatiekrediet

MKB-ondernemers kunnen een krediet krijgen voor risicovolle technische en klinische ontwikkelingsprojecten waarin voor Nederland nieuwe producten, processen of diensten worden ontwikkeld, die een zeer goed marktperspectief hebben.

Innovatieproject Overijssel

De provincie Overijssel verstrekt subsidie aan een onderneming of ondernemingen voor een innovatief R&D-project.

Innovatieve scheepsbouw

Het doel van de regeling Innovatieve scheepsbouw is het ondersteunen van Nederlandse scheepswerven bij innovatie en het versterken van het concurrentievermogen van de Nederlandse maritieme sector door het verstrekken van projectsubsidies aan ondernemers.

IPC regeling (Innovatieprestatiecontracten)

De Subsidieregeling Innovatieprestatiecontracten richt zich op mkb-bedrijven die een inhoudelijke samenhang met elkaar hebben (keten, regio, thema, branche, etc.). De mkb-bedrijven voeren in een samenwerkingsverband een eigen meerjarig innovatieplan uit. Tien tot twintig mkb-ondernemers kunnen over een periode van maximaal twee jaar aan collectieve en 'eigen' innovaties werken tijdens een IPC-project. 

Interreg

Binnen Europese Territoriale Samenwerking wordt de samenwerking tussen organisaties in het grensgebied van Nederland, Belgie, Frankrijk, het Verenigd Koningkrijk en Duitsland gestimuleerd door middel van projectsubsidies.

KIA

De  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een belastingfaciliteit en is bedoeld als investeringssteun. De faciliteit houdt in dat een bepaald percentage van de investeringen in een jaar van de winst wordt afgetrokken.

Milieu- en Energie Investeringsaftrek (MIA en EIA)

De Milieu-investeringsaftrek bevordert ondernemingen te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door het bieden van een korting op de VPB bij investering in de benodigde bedrijfsmiddelen

U kunt als ondernemer subsidie krijgen als u investeert in energiebesparende of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Een deel van de investeringskosten is aftrekbaar van de fiscale winst. De bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen zijn te vinden op de Energie- of Milieulijst.

Het doel van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) is om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen.

Ondernemers kunnen investeringsaftrek aanvragen voor bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op de volgende milieuthema's:

0 Thema-overstijgende milieu-innovatie;

1 Grondstoffen en afval;

2 Voedselvoorziening en landbouwproductie;

3 Mobiliteit;

4 Klimaat en lucht;

5 Ruimtegebruik;

6 Bebouwde omgeving.

Verder kan de MIA worden toegepast op milieuadvies. Dit vindt plaats door de kosten van een milieuadvies toe te rekenen aan de investeringskosten van de milieu-investering waarop het milieuadvies betrekking heeft.

Net als bij de Vrije afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) wordt bij de milieu-investeringsaftrek uitsluitend gebruik gemaakt van een specifieke lijst: de Milieulijst. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de categorie waarin de investering valt.

EIA

De EIA is een belastingfaciliteit. De faciliteit houdt in dat een bepaald percentage van relevante investeringen in desbetreffend jaar van de winst kan worden afgetrokken. Hierdoor ontstaat een belastingvoordeel. De investeringsaftrek heeft geen invloed op de afschrijving.

MIT

Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is het stimuleren dat mkb-ondernemingen aansluiten bij innovatieactiviteiten binnen de zogeheten topsectoren. De overheid heeft diverse thema's aangewezen waarbinnen MKB-ers met de MKB Innovatiestimulering Topsectorenregeling subsidie kunnen ontvangen. Nederlandse mkb-ondernemers spelen een belangrijke rol in innovatieve activiteiten en versterken de economie. Speciaal voor mkb-ondernemers uit de topsectoren biedt het ministerie van Economische Zaken de volgende instrumenten aan: haalbaarheidsstudies, R&D-samenwerkingsprojecten, InnovatiePrestatieContracten (IPC’s), kennisvouchers, inhuur van hooggekwalificeerd personeel van onderzoeksorganisaties of grote bedrijven door MKB, netwerkactiviteiten en innovatiemakelaars. Iedere topsector kiest welke instrumenten men wil inzetten om het mkb te betrekken. De volgende topsectoren worden er onderscheiden: Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Hightech Systemen & Materialen, Logistiek, Water,  Creatieve Industrie en Chemie & Energie inclusief Biobased.

NMTP

Het Netherlands Management Training Programme is een studie- en stageprogramma voor managers en ondernemers uit diverse landen. Bedrijven ontvangen een buitenlandse manager-stagair met als doel hun internationale zakenrelaties nauw aan te halen. Het NMTP is onderdeel van Partners for International Business.

Operationeel Programma Zuid

De kerndoelstelling van het OP-Zuid programma is het versterken van Zuid-Nederland als top technologische regio. Binnen het programma zijn verschillende MKB-subsidieregelingen ontwikkeld voor het (MKB) bedrijfsleven.

Partners for International Business

Partners for International Business ondersteunt consortia van minimaal drie bedrijven of kennisinstellingen die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden.

Partners voor Water

Door het verstrekken van projectsubsidies aan internationale consortia draagt het programma bij aan het positioneren van de Nederlandse watersector. Het levert ook een bijdrage aan het oplossen van de wereldwaterproblematiek.

RDA

Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door het Nederlandse bedrijfsleven. In aanmerking voor de aftrek komen kosten of uitgaven (investeringen) die direct toerekenbaar zijn en (al dan niet volledig) dienstbaar zijn aan door de belastingplichtige verricht speur- en ontwikkelingswerk (research and Development), met uitzondering van loonkosten. Te denken valt aan kosten voor het bouwen van prototypes of kosten voor grondstoffen voor het doen van proeven. Bij uitgaven gaat het bijvoorbeeld om het aanschaffen van apparatuur of instrumenten waarover wordt afgeschreven.

SAR

De SRE adviesregeling voorziet in subsidie op de kosten van een externe adviseur voor ondernemingen in de omgeving Eindhoven, met als doel het onderbouwen van een innovatie of de implementatie ervan te vergemakkelijken.

SBIR

Het doel van het Small Business Innovation Research Programma is meer gebruik te maken van onderzoek en ontwikkeling door bedrijven bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

SDE

De Stimulering Duurzame Energieproductie stimuleert duurzame energieproductie door organisaties, onder meer door het subsidiëren van energieopwekking door zonnepanelen.

SIR

Met de SRE investeringsregeling verleent het SRE aan ondernemingen in de omgeving Eindhoven een renteloze lening voor inrichting of de aanschaf van nieuwe apparatuur, om nieuwe producten aan te bieden, om markten te verbreden of om een nieuwe markt aan te boren.

Starters International Business

De SIB ondersteunt MKB-ers bij het inventariseren van de kansen voor de bewerking van een of meer buitenlandse markten door het aanbieden van gesubsidieerd advies van een internationaliseringsexpert.

Stichting NLnet

Het doel van Stichting NLnet is het bevorderen van elektronische informatie-uitwisseling. Daartoe ondersteunt de stichting strategische initiatieven voor de open informatiesamenleving, in het bijzonder voor ontwikkeling en popularisering van open standaarden en (netwerk- en internetgerichte) open source-technologie.

Subsidieregeling emissiearme taxi's en bestelauto's

Het doel van de subsidieregeling emissiearme taxi's en bestelauto's is om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in de binnenstedelijke omgeving terug te dringen. Kentekenhouders ontvangen een subsidie van maximaal € 5.000.

Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

TKI Tenders

De TKI's Gas, Biobased Economy, EnerGO, Solar Energy en Wind op Zee verstrekken projectsubsidies aan consortia van MKB-ers en kennisinstellingen met een innovatief project binnen deze thema's.

TMI

In Noord-Holland en Flevoland gevestigde MKB-ondernemers met technische en milieu-innovatieve projecten kunnen gebruik maken van de TMI-regeling. Subsidie is beschikbaar voor speur- en ontwikkelingsactiviteiten en ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes.

Transitiefaciliteit

De Transitiefaciliteit biedt ondersteuning met subsidies voor veelbelovende projecten voor het opzetten van handel met de markten in Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika.

VAMIL

De Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) biedt de mogelijkheid om een percentage van de investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen willekeurig af te schrijven.

Veiligheid Kleine Bedrijven

De ondernemer krijgt subsidie om te laten onderzoeken hoe zijn bedrijf is beveiligd tegen criminaliteit zoals diefstal, inbraak en vandalisme.

WBSO

De WBSO is een regeling die zich richt het bevorderen van de ontwikkeling van nieuwe- , of verbeteren van bestaande, producten De WBSO stimuleert Organisaties op een laagdrempelige manier om zich bezig te houden met innovatieve ontwikkeling. De bijdrage is in de vorm van een korting op de IB of LH. Als je als ondernemer innoveert in je productieproces of technisch nieuwe producten of programmatuur ontwikkelt e/of verbeterd, dan kun je in aanmerking komen voor de WBSO subsidie.

WBSO is de afkorting van Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk. Tegenwoordig spreekt men ook wel van Speur & Ontwikkelingswerk (S&O) of Research and Development (R&D). WBSO geeft een behoorlijke loonkostensubsidie voor u en uw personeel.

Wanneer kom je in aanmerking voor WBSO?

De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen of vernieuwingen. Van midden- of kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf,  het maakt niet uit in welke bedrijfssector je werkt. Jaarlijks maken zo'n 14.000 ondernemers gebruik van de WBSO.

De subsidieregeling speur- en ontwikkelingswerk ( WBSO ) subsidieert de inzet van eigen medewerkers die zich met Speur- en ontwikkelingswerk (S&O) bezighouden. Dit betreft o.a.ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten of productieprocessen. Ook ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur valt onder S&O. Het ontwikkelingswerk moet technisch nieuw zijn voor het eigen bedrijf.

WVAOW

Het doel van de Afdrachtvermindering onderwijs is het verlagen van de loonkosten voor werkgevers die werknemers en leerlingen in dienst hebben die een opleiding of scholing volgen. Toepasbaar voor verschillende leer-werkovereenkomsten.De WVAOW is met vijf jaar terugwerkende kracht aan te vragen voor opleidingstrajecten tot en met december 2013, daarna is de WVAOW overgegaan in de subsidieregeling Praktijkleren.

ZZL

Voor Zuiderzeelijngelden-subsidie komen 'majeure' projecten in aanmerking die worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ondernemingen en/of kennisinstellingen in de Noordoostpolder.

Copyright 2014 ©   |   Algemene Voorwaarden   |   Privacy Statement   |   Disclaimer