Algemene voorwaarden

  1. Tabulus verplicht zich overeengekomen werkzaamheden naar vermogen te verrichten.

  2. Opdrachtgever verplicht zich gegevens aan Tabulus ter beschikking te stellen ten behoeve van de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden.
  3. Offertes van Tabulus zijn 45 dagen geldig.

  4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Tabulus. Algemene voorwaarden van Opdrachtgevers zijn nooit van toepassing tenzij deze door Tabulus op voorhand schriftelijk of per e-mail zijn aanvaard.

  5. Overeenkomstig Nederlands burgerlijk recht kan Tabulus, evenals Opdrachtgever van Tabulus, aansprakelijk zijn voor niet nakoming of niet volledige nakoming in uitvoering van overeenkomsten. Deze aansprakelijkheid van beide partijen in de uitvoering van overeen- komsten tussen Tabulus en Opdrachtgever wordt beperkt tot de fee die door Tabulus in het kader van de betreffende overeenkomst is ontvangen.

  6. Tabulus en Opdrachtgever vrijwaren elkaar van aanspraken van derden.

  7. Tabulus houdt gegevens van de Opdrachtgever geheim. Slechts voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zoals subsidieaanvragen of met toestemming van Opdrachtgever kunnen vertrouwelijke gegevens door Tabulus naar buiten worden gebracht.

  8. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

  9. Bij eventuele geschillen over overeenkomsten is de rechter bevoegd in het arrondissement van de statutaire vestigingsplaats van Tabulus.
Copyright 2014 ©   |   Algemene Voorwaarden   |   Privacy Statement   |   Disclaimer